banner

HAVEN REGLEMENT DE MEERMOLEN

ARTIKEL 1

Dit havenreglement geldt voor de gehele Jachthaven bestaande uit de haven, de bijbehorende (parkeer- en stalling-) terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen en is van toepassing op zowel de ligplaatshuurder als bezoekers.

Onder havenmeester wordt verstaan degene die belast is met het dagelijks toezicht op de jachthaven.

Onder verhuurder wordt verstaan de exploitant van Jachthaven de Meermolen1

 

ARTIKEL 2

De jachthaven is verboden voor onbevoegden. Bezoekers dienen zich te melden bij de havenmeester. Een ieder die zich op het haventerrein bevindt, dient de aanwijzingen van de havenmeester of zijn/haar personeel op te volgen.

 

ARTIKEL 3

Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft. Op de jachthaven is het niet toegestaan:

 1. overlast te veroorzaken door geluid, stank, parkeren, vervuiling of anderzins in welke vorm dan ook;
 2. de haveneigendommen te beschadigen met haken in palen in houtwerk (inclusief composiet) te steken, daarin spijker, krammen e.d. te slaan of daarin op eigen initiatief enige veranderingen aan te brengen;
 3. touwen en andere bevestigingsmaterialen aan te brengen anders dan aan het  daartoe bestemde havenbeslag (bolders, kikkers, ringen) of de buiten de boxen geplaatste meerpalen);
 4. eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten;
 5. de jachthaven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval, uitwerpselen van dieren of met andere milieu-verontreinigende stoffen;
 6. afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water;
 7. vaartuigen schoon te maken met drinkwater en/of niet-biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen;
 8. motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen;
 9. het vaartuig als permanente woon- en/of verblijfplaats te gebruiken;
 10. andere ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen dan wel is aangewezen;
 11. open vuur te gebruiken  (gas bbq uitgezonderd);
 12. te zwemmen of te duiken in de Oude Haven. Zwemmen vanaf de zwemtrap bij het roeivlot bij de Schapenkade kan op eigen risico. Roeiboten hebben ten alle tijden voorrang;
 13. (huis)dieren los te laten lopen en hun behoefte te laten doen;
 14. eenden, meerkoeten, e.d. te voeren;
 15. auto’s anders dan op het aanwezige parkeerterrein te parkeren;
 16. auto’s te wassen;
 17. de ligplaatsen ter beschikking te stellen aan derden;
 18. te varen en/of de motor te laten draaien tijdens ijsgang of opgevroren water;
 19. met elektrische apparatuur aan de jachten te werken. (schuurapparaat, slijptol e.d.). Het is alleen toegestaan met waterproof (“nat” schuurpapier te werken zodat stof tot het minimum beperkt blijft;
 20. vanaf 1 juli tot en met 30 augustus aan de jachten te werken.

Overtreding van één van de onder punt 1 t/m 20 van dit artikel genoemde verboden geeft de havenmeester het recht de overtreder de toegang tot de haven, bijbehorende terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen te ontzeggen.

 

ARTIKEL 4

Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden huishoudelijk afval te deponeren in de daarvoor bestemde containers, welke gesitueerd zijn op beide parkeerplaatsen.

Huisvuil wordt gescheiden in huishoudelijk afval, groente/fruit & tuinafval, papier en glas.

Bijzondere afvalstoffen/stortmateriaal worden niet door de jachthaven ingenomen. Grofvuil wordt niet opgehaald in de haven en dient u zelf af te voeren.

Het afvoeren van bilge water kunt u doen in Akersloot bij de Alkmaarse Roei en Zeilvereniging, Klaas Hoornlaan 1, 1921 BM, Akersloot. De ARZV neemt ook zwart (toilet) water in. Overige afvalstoffen o.a. olie, accu’s kunt u inleveren bij uw eigen gemeente.

In geval van overtreding is de havenmeester gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreinigingsstoffen te (laten) verwijderen.

 

ARTIKEL 5

Schaden en verzekeringen:

 1. De havenmeester en de eigenaren van Jachthaven de Meermolen zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van een aan hem en/of de zijnen toerekenbare tekortkoming.
 2. Het vaartuig wordt niet door Jachthaven de Meermolen tegen brand- of andere schade verzekerd.
 3. De verhuurder zorgt niet voor een verzekering van de vaartuigen die ligplaats houden. De huurder van de ligplaats draagt zelf zorg voor een afdoende verzekering (all risk of WA-casco) van zijn eigen vaartuig.
 4. De huurder van de ligplaats is aansprakelijk voor onkosten,schaden of vervuilingen veroorzaakt door zijn vaartuig en/of door zijn toedoen, door zijn personeel of gasten. Aangebrachte schade dient direct te worden gemeld bij de havenmeester.
 5. Iedere huurder is verplicht zijn vaartuig met deugdelijke touwen af te meren. Wordt hieraan niet voldaan, dan heeft de verhuurder het recht hierin te voorzien op kosten van de huurder.

ARTIKEL 6

Indien de huurder van een ligplaats zijn vaartuig en toebehoren aan derden in gebruik wil geven, dient hij persoonlijk de verhuurder of havenmeester schriftelijk of op een ander door de verhuurder of havenmeester aanvaarde wijze, in kennis te stellen.

Bij verkoop van het vaartuig kan de ligplaats nooit mee verkocht worden. De nieuwe eigenaar zal zich ter verkrijging van een ligplaats tot de verhuurder of havenmeester dienen te wenden.

 

ARTIKEL 7

Na gebruik dienen de waterslangen af te worden gekoppeld zodat eventuele kans op legionella niet aanwezig is. Zo ook, voor gebruik, de kraan 2 minuten doorspoelen. 

 

ARTIKEL 8

Bebouwingen en tenten bij de ligplaats zijn niet toegestaan. In de tuintjes is één opbergkist toegestaan. Indien een additionele kist gewenst is, moet vooraf toestemming verkregen zijn van verhuurder. Bij vertrek dienen de tuintjes opgeruimd en alle spullen in kist of boot opgeslagen te zijn.

 

ARTIKEL 9

Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van Jachthaven de Meermolen, het afgemeerde of gestalde vaartuig of de lig- of bergplaats tot voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit laatste wordt mede verstaan de verkoop van het vaartuig en/of toebehoren, alsmede het aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen en aanduidingen.

 

ARTIKEL 10

Het is verplicht om bij vertrek uit de haven aan het havenkantoor te melden wanneer de vermoedelijke datum van terugkeer zal zijn. De ligplaats zal tijdens afwezigheid door bezoekende vaartuigen gebruikt mogen worden. Bij niet afmelden bestaat ook de mogelijkheid dat uw ligplaats in gebruik is door een bezoekend vaartuig.

Bij tussentijds vertrek en terugkomst kunt u de meterstanden van uw elektriciteitsmeter doorgeven via de website of aan de havenmeester.

 

ARTIKEL 11

Dit havenreglement kan tussentijds en zonder hieraan voorafgaande kennisgeving worden aangepast door de Jachthaven de Meermolen.

 

Jachthaven de Meermolen wenst u een prettig verblijf op onze haven!

 

 

 

 

 

1 Jachthaven de Meermolen is onderdeel van Mojet Nederland B.V.


  Nieuws

  Nieuwe steiger

  Datum: 01 maart 2023  -  Categorie: Algemeen
  Jachthaven De Meermolen heeft een nieuwe zeer stabiele steiger. Afgelopen winter is de oude steiger geheel vervangen en daardoor zijn de boxen groter geworden.

  De Meermolen

  Datum: 25 augustus 2022  -  Categorie: Algemeen
  Fotos van de mooie natuur van de Eilandspolder. Tegenover de jachhaven loopt op 24 augustus een kraanvogel. 

  Gemeten  02:30
  Temp12°C
  WindZ3 bft
  Zicht46100m
  LV84.75